ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 13th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย ปวริศร์ ผาสุขนมร.สว3กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อัจฉริยะ ใบเนียมวัชรวิทยากำแพงเพชร[CONFIRMED]
0นาย ณัฐวิชช์ ศิริธนอารีย์มารีวิทยากบินทร์บุรีปราจีนบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ฐิดาพร ประสมพงศ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ณฐมน แก้วกระจกสวัสดิ์สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ณภัทรสร สุขสินพระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
แสดง 501-506 จาก 506 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย กษมา บุญมีสิรินธรราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย นายอติกานต์วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีนครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย สิรโมกข์ ปัญญาหอวังกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ฑิตยา กล่อมเกลี้ยงวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์[CONFIRMED]
0น.ส. ธมนวรรณ แป้นสุวรรณสตรีศรีสุริโยทัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. นันทภัค ช่างแก้วสตรีศรีสุริโยทัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. บุษราคัม กำศิริพิมานกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0น.ส. ฐิติพร ตั้งจริยธรรมอัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ณิชากร เอี่ยมอาจหาญอัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย อัคเรดช แก้วนพโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม[CONFIRMED]
0น.ส. กวินนาฎ งามวงษ์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ฐิติพงศ์ ชมขุนทดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ชญานนท์สตรีวิทยา2กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย นาย ปุณณรัตน์ กาฬสินธุ์มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ปฐวี อนันทวรรณเซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ธนธร ยวนตาหอวังกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
แสดง 401-416 จาก 416 คน