ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 13th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย วรเมธ พุทธามหาวชิราวุธ สงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. กุลยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยามหาวชิราวุธ สงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. พรนภัส จันทร์หอมมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. เบญจพร ลีม๊ะมัธยมจิตจัณสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ปุณณิศา หนูแดงมหาวชิราวุธ จังหวัด สงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. รุ่งไพลิน โต๊ะขวัญแก้วโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ณิชาภัทร ผลบุญมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. กิ่งกาน บุญช่วยโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. เวทิณี โสตถิยาภัยโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ศิริพงษ์​ จรุงวิทย์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ชัชปวิตร แก้วสวัสดิ์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย สรณาฐ วิรัตน์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ศุภวิชญ์ นาคเวชมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. วรภัทร นรพิณโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย สิรวิชญ์ มงคลฤทธิ์แสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ชนิกานต์ สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2สงขลา[CONFIRMED]
0นาย ณัฏฐ์ อำไพชัยโชคแสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. นันท์ณภัส ชูแก้วหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0นาย วรเทพ เขาไข่แก้วมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ฐิดาพร ประสมพงศ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. กลอยกาญจน์ เมืองปานสตูวิทยาสตูล[CONFIRMED]
0น.ส. รติรัตน์ ตันพานิชสตูลวิทยาสตูล[CONFIRMED]
0น.ส. บัวแก้ว นวลเกลี้ยงโรงเรียนสตูลวิทยาสตูล[CONFIRMED]
0น.ส. กัญญภัส แซ่ซำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล[CONFIRMED]
0น.ส. ปาริชาติ ศิริมุสิกะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล[CONFIRMED]
0น.ส. ชลธิชา สมศิริโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล[CONFIRMED]
0นาย เบญจพล เนียมคำโรงเรียนสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. อริสรา เหมือนเดชสตรีสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ศุภนุช สังเกตเซนต์โยเซฟ บางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ปรียากร กรรณสูตรราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ศิริวรรณ เจิ้งเซนต์โยเซฟ บางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ณัฏฐณิชา โอภากาศเซ็นต์โยเซฟบางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. กัญญาณัฐ ฐิตะรัตน์โรงเรียนลาซาลกรุงเทพสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. อาทิตยา สารวัตร์เซนต์โยเซฟ บางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สรนนทน์ ธรรมประจำจิตต์สารสาสวิเทศร่มเกล้าสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย ณัฐกิตติ์ อัครนิธิอนนต์อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. อชิรญา ด่านถาวรเจริญอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ภัทราวงค์ ประถมพันธ์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สิชา ดิลกเลิศพลากรโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. พัทธวรรณ อ่องเจริญโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย ภูมิรพี ประเสริฐสังข์อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ศวิตา เอี่ยมชื่นยศนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย ธราดล พึ่งศรีวัดทรงธรรมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย จิรวัฒน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรีบนวัดทรงธรรมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. วิลาวัณย์ ศรีสุภาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย พีรพล แก้วทวีทรัพย์อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ปาณิสรา ดีวงษ์ราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. นฤมล กองกุหลาบโรงเรียนนวมินทราชินีทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. รดาภรณ์ ปราบนอกเซนต์โยเซฟ บางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. อารียา โพธิ์ศรีนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. พิมพ์ณดา เรืองสิริสันตินวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย อัครพล ประสงค์เจริญโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ชนาพร โถทองโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย กิตติคุณ ทัดประดิษฐราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ธัญธร กังศิริกุลอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. พิยดา สงค์จันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ลักษมณต์ พึ่งรสอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย กรวิชญ์ สุมิตรเหมาะอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สืบสกุล ชิตท้วมอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. เบญจวรรณ ศศิวรรณสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย ชัชรัตน์ ชำนาญพลสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย ปัฐมฎล น้อยอุทัยสมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย อินทัช ลีลาวัฒน​พาณิชย์​สมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0น.ส. กฤติยาณี ปิ่นสุขสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0น.ส. อริสรา วอดทองสมุทสาครบูรณะสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0น.ส. ปิยฉัตร กุหลาบแก้วสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย ณรงค์รัตน์ สุนทรประทุมวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสระบุรี[CONFIRMED]
0นาย เทพพิทักษ์ พิทักษาสระบุรีวิทยาคมสระบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. รินรดา นามมณีสระบุรีวิทยาคมสระบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ศุภาพิชญ์ แต้มสาระสระบุรีวิทยาคมสระบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. วรลักษ์ พูลสุขโรงเรียงสิงห์บุรีสิงห์บุรี[CONFIRMED]
0นาย สีหราช ตรุยานนท์สิงห์บุรีสิงห์บุรี[CONFIRMED]
0นาย ธนกฤต เลาหะแสงเจริญกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. วริศรา แหวนทองคำกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ปิยาพัชร กันต์มิตรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0น.ส. ชนิกานต์ จันทร์นพรัตน์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0นาย ชัยธวัช เครือพยัคฆ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0นาย คุณัชญ์พงษ์ เชาวน์แล่นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0น.ส. วิทิตาภรณ์ ขำสุวรรณท่าชนะสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0นาย ธนภัทร หลวงพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภู[CONFIRMED]
0นาย บวรพจน์ นิ่มแสงอยุธยาวิทยาลัยอยุธยา[CONFIRMED]
0น.ส. ญาสุมินทร์ ชัยเมืองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาอุดรธานี[CONFIRMED]
0น.ส. ปิยากร คำวงศ์สตรีราชินูทิศอุดรธานี[CONFIRMED]
0น.ส. จันทร์จิรา หาทองคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอุดรธานี[CONFIRMED]
0น.ส. พิมพ์นารา จารุศักดิ์ธีราอุดรพัฒนาการอุดรธานี[CONFIRMED]
0น.ส. ชุติกาญจน์ ปิ่นมณีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์[CONFIRMED]
0น.ส. อัญชลี จันทร์หอมโรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย ปารุสก์ เวชกามาอัสสัมชัญอุบลราชธานีอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย สุรเชษฐ์ ศิริมาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย กฤษยพงศ์ อักษรพิมพ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย สุรเกียรติ โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0น.ส. เข็มอุนากรรณ ศรีวิชัยนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. สินศิภาณัฏฐ์ อุตเรือนโรงเรียนรังษีวิทยาเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย ภควัต กันตะกะนิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. ธาริณี วงศ์วียุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย พลวัต ปัญสุวรรณ์รังษีวิทยาเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. ธัญชนก แตงทองยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย พงศ์ปณต ส่งแสงเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. มายูมิ ยามาอุชิวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. เนติมา ปาณิกบุตรวัฒโนทัยพายัทเชียงใหม่[CONFIRMED]
แสดง 401-500 จาก 506 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
1052นาย วิชชากร ชัยแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเชียงใหม่[PAID]
1047นาย วัฒญ์กานต์ พานิชมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่Wait for Payment
0น.ส. ภัทรวรรณ ศรวณียวงศ์Montfort Collegeเชียงใหม่[CONFIRMED]
1020น.ส. รมย์รวินย์ ชัยประดิษฐ์ปริ้นส์รอแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่[PAID]
0นาย ธนากร​ แก้วนันชัยมหาวิทยาลัย​เชียงใหม่เชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย สมสกุล​ สกิจกันปรินส์รอยแยลวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
996นาย พรภูมิ เพียรเสถียรกุลNakorn Payap International schoolเชียงใหม่[PAID]
0นาย พงศ์สุภา เนตรแสนสักมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย ณัฐพัชร์ ชนุตม์เดชสิทธิมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
0น.ส. บุญณิศาพร วรพจน์พรชัยปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
980น.ส. ลักษมีกานต์ บัลลังก์โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัยเชียงใหม่[PAID]
0น.ส. สุธิมา สุโภไควณิชพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี[CONFIRMED]
1032น.ส. ขวัญฤดี เทียนทองคงคารามเพชรบุรี[PAID]
994นาย จิรติ อนุชนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี[PAID]
1064นาย วีระชิตบุญนาคชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี[PAID]
0นาย ธาราดล บุญมาเลิศแม่สะเรียง บริพัตรศึกษาแม่ฮ่องสอน[CONFIRMED]
แสดง 401-416 จาก 416 คน