ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 13th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย ณัฐวิชช์ ศิริธนอารีย์มารีวิทยากบินทร์บุรีปราจีนบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ฐิดาพร ประสมพงศ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ณฐมน แก้วกระจกสวัสดิ์สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ณภัทรสร สุขสินพระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
1022น.ส. ปวริศรา ฤกษ์ดีนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร[PAID]
1024นาย พันธุ์ธัช มุกดาหารเทพศิรินทร์นนทบุรี[PAID]
แสดง 501-506 จาก 506 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
1063น.ส. นภษร ศรีปวนใจผดุงปัญญาตาก[PAID]
1064นาย วีระชิตบุญนาคชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี[PAID]
1065นาย วรกันต์ รักทิมศรีราชาชลบุรี[PAID]
1066น.ส. ษิตา มีสุนทรสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานคร[PAID]
1067น.ส. ภาลิศา ทิพยาสารทองสตรีวิทยา๒กรุงเทพมหานคร[PAID]
1068นาย ธนกฤต โสภีลาซาลโชติรวีนครสวรรค์นครสวรรค์Wait for Payment
1069นาย ศิษฎิปกรณ์ เพ็ญบุญประเสริฐโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[PAID]
1070น.ส. ศุภกาญจน์ ทองนพคุณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา[PAID]
1071นาย ณัฐพงษ์ แก้วเจริญสันติสุขสารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมา[PAID]
1072นาย กิตติภพ บริสุทธิ์หอวังกรุงเทพมหานคร[PAID]
1073น.ส. ชื่นฤทัย ชัยอนันต์รัตน์บุญวาทย์วิทยาลัยลำปางWait for Payment
1074นาย นครินทร์ อินต๊ะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเชียงใหม่[PAID]
1075นาย สิทธิพล หงษ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)กรุงเทพมหานคร[PAID]
1076น.ส. อารยา ปฐมพันธ์สตรีสมุทรปราการสมุทรปราการ[PAID]
1077นาย ภูริมพัฒน์ สนิทนวลธนรัตน์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสินปทุมธานี[PAID]
1078น.ส. ธัญญรัตน์ สิงห์พรหมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนนทบุรีWait for Payment
แสดง 401-416 จาก 416 คน