ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 13th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย กฤษฏิ์ ดลภูผานันท์ชลราษฎรอำรุงชลบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. รดาณัฐ คำเพ็ญสายปัญญารังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ศิว​กัณ​ฐ​์​ โลหิต​หาญ​บดินทร​เดชา​(สิงห์​ สิง​ห​เสนี)​กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. วรรณวลี บุญทรัพย์พนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ณัชชา พิมายนอกโรงเรียนสายปัญญารังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. นิศารัตน์ พลเสนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. กมลรัตน์ พิมเสนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. พิมพ์ลภัส ศักดามีภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต[CONFIRMED]
0น.ส. เพชรลดา​ เรืองอ่อนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์​นนทบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ยุพาวันธุ์ กิติสมพรวุฒิสาร สาสน์​วิเทศ​ราชพฤกษ์​นนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย กิตติคุณ ทัดประดิษฐราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย อธิคม ชัยศิริพงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ณัฐนนท์ คงจันทร์อำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่[CONFIRMED]
0น.ส. รินรดา นามมณีสระบุรีวิทยาคมสระบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. ธัญธร กังศิริกุลอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. พิยดา สงค์จันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ลักษมณต์ พึ่งรสอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ศุภาพิชญ์ แต้มสาระสระบุรีวิทยาคมสระบุรี[CONFIRMED]
0นาย พงศ์ทร ดอนมะลานวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย กฤตินน์ คงมีนวมินทราขินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. พิมพ์ชนก หอขุนทดปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี[CONFIRMED]
0นาย รัฐภูมิ ศิลป์ประกอบสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกระบี่[CONFIRMED]
0น.ส. ธนัชชา แรมลีอัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย บรรเจิด สิงห์อยู่เซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปวเรศ เทวหสกุลทองสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. กุลธิดารัตน์ เตชะกาญจนโรจน์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนครปฐม[CONFIRMED]
0นาย ธัชนนท์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ภัณฑิรา โรจน์ยินดีเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก[CONFIRMED]
0น.ส. ศศิปรียา เพชรคงเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก[CONFIRMED]
0น.ส. สุพิชญา บัวป้อม เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก[CONFIRMED]
0น.ส. ชนณิศา หวีผมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปิยวัฒน์​ ศรภักดีโรงเรียนเซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ทักษอร อุปลาเขมะสิริอนุสสรณ์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลเซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ภูมิพัฒน์ ศุขเขษมสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย กรวิชญ์ สุมิตรเหมาะอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0น.ส. ทักษพร หลี่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ธนณิศร กัญจนกาญจน์เทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย เดชาธร ช่วยแก้วนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย จักรพันธุ์ พสุหิรัญนิกรเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย ธวัชชัย อินทโชติสาธิตวไลอลงกรณ์ปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. นิศารัตน ศรีกุญชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย อุกฤษ สินประเสริฐสูงเนินนครราชสีมา[CONFIRMED]
0น.ส. ฑิตยา อรุณสุขมากอัสสัมชัญนครราชสีมา[CONFIRMED]
0น.ส. พัทธนันท์ คำวันรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์[CONFIRMED]
0นาย ธัชพงศ์ อธิสิริยืนยงสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ชญาน์นันท์ พีรัชโภควินท์โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์[CONFIRMED]
0น.ส. เมขลา สงค์ประเทศพิบูลวิทยาลัยลพบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. พรชิตา เอี่ยมสำอางพิบูลวิทยาลัยลพบุรี[CONFIRMED]
0นาย ณัฐพล ขจรบุญโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต[CONFIRMED]
0นาย สวภัทร เรืองสุวรรณโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย ชินวัฒน์ ศรชาสาธิตวไลยอลงกรณ์ปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. สุดารัตน์ ช่างยันต์เบญจมราชูทิศราชบุรีราชบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. พิรดา สามารถโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. พรพิทักษ์ มั่นหมายโรงเรียนบางสะพานวิทยาประจวบคีรีขันธ์[CONFIRMED]
0นาย อัคคพล สุวรรณภูมิธัญบุรีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ณภพ คารวานนท์ธัญบุรีปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. ณัทฐนิษฐ์ จันทร์แป้นดัดดรุณีฉะเชิงเทรา[CONFIRMED]
0นาย วีรชน ทองประศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ชนิกานต์ สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2สงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ขวัญจิรา กิจรุ่งทวีทรัพย์พนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย อธิชาติ​ ชูศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ศศิ ประสงค์เงินนวมินทราชินูทิช สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ชนินทร์ บุญส่งนมร.สว.3กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ธีธัช เพ่งพินิจอัสสัมชัญ บางรักกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย กฤษยพงศ์ อักษรพิมพ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย ณชกฤต ลักษณะกุลเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย ชนสิษฎ์ เสนาะน้อยนวมินทราชินูทิศสวนกุหลายวิทยาลัยปทุมธานีปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. ชนากานต์ พานิชวัฒน์โรงเรียนสายปัญญารังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ณัฏฐ์ อำไพชัยโชคแสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย อัครอม เปาะซาโรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. พิมพ์พิชา เกษจรัลชลบุรี "สุขบท"ชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย นัฐพงษ์ จำปาอ่อนรร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปราบดา สุทธิสาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากระบี่[CONFIRMED]
0นาย วรปรัชญ์ อักษรทองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. สุพิชชา คำยวงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย สืบสกุล ชิตท้วมอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย ภูมิภัทร ฉั่วศิริพรโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. จารวี แก้วขาวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย ชลากร แพทย์ประทุมสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย สุรเกียรติ โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0น.ส. นันท์ณภัส ชูแก้วหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. ฐิตินันท์ เม่นขำวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชลบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. พรญาณี ถาวรสกุลรัตน์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย ปัณณธร เกตุประสิทธิ์โรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ศิรภัส โก้สกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย ชนกนันท์ ภิรมย์ใหม่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี​ธรรมราช​นครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย จิรายุส สินกำเนิดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0น.ส. กีรติกา สุทะสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
0น.ส. กชกร ชุยรัมย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. กัญจนพร น้าเจริญโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0น.ส. ชญานี รัตนสุวรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย วรเทพ เขาไข่แก้วมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0น.ส. วรรณ​วิสา พยุหะโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0น.ส. สุพิชฌาย์ จันทร์แก้วโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0น.ส. ธนัญญา เกียรติ์เวชธรรมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0น.ส. วิทิตาภรณ์ ขำสุวรรณท่าชนะสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
0น.ส. อรปรียา ชาญพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย ปวริศร์ ผาสุขนมร.สว3กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อัจฉริยะ ใบเนียมวัชรวิทยากำแพงเพชร[CONFIRMED]
แสดง 401-500 จาก 506 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
1063น.ส. นภษร ศรีปวนใจผดุงปัญญาตาก[PAID]
1064นาย วีระชิตบุญนาคชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี[PAID]
1065นาย วรกันต์ รักทิมศรีราชาชลบุรี[PAID]
1066น.ส. ษิตา มีสุนทรสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานคร[PAID]
1067น.ส. ภาลิศา ทิพยาสารทองสตรีวิทยา๒กรุงเทพมหานคร[PAID]
1068นาย ธนกฤต โสภีลาซาลโชติรวีนครสวรรค์นครสวรรค์Wait for Payment
1069นาย ศิษฎิปกรณ์ เพ็ญบุญประเสริฐโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[PAID]
1070น.ส. ศุภกาญจน์ ทองนพคุณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา[PAID]
1071นาย ณัฐพงษ์ แก้วเจริญสันติสุขสารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมา[PAID]
1072นาย กิตติภพ บริสุทธิ์หอวังกรุงเทพมหานคร[PAID]
1073น.ส. ชื่นฤทัย ชัยอนันต์รัตน์บุญวาทย์วิทยาลัยลำปางWait for Payment
1074นาย นครินทร์ อินต๊ะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเชียงใหม่[PAID]
1075นาย สิทธิพล หงษ์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)กรุงเทพมหานคร[PAID]
1076น.ส. อารยา ปฐมพันธ์สตรีสมุทรปราการสมุทรปราการ[PAID]
1077นาย ภูริมพัฒน์ สนิทนวลธนรัตน์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสินปทุมธานี[PAID]
1078น.ส. ธัญญรัตน์ สิงห์พรหมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนนทบุรีWait for Payment
แสดง 401-416 จาก 416 คน