ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 12th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
402นาย สัณฐิติ เตชะทัศนสุนทรรร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัยลำพูน[CONFIRMED]
403นาย ยุทธภูมิ ทองไทยอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์[CONFIRMED]
404นาย ปรเมศวร์ แดงเหมือนอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่[CONFIRMED]
405น.ส. บุญธิชา บางเพลิงรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี[CONFIRMED]
406นาย ณัฐพงษ์ ทองแก้วดีบุกพังงาวิทยายนพังงา[CONFIRMED]
407น.ส. อมริศา อดุลยานุภาพเตรัยมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
408น.ส. ฐิติมนต์ สุริยศักดิ์ภูบดีโรงเรียนอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์[CONFIRMED]
409นาย ภูมิสิทธิ์ จันทะนุยเมืองพลพิทยาคมขอนแก่น[CONFIRMED]
410น.ส. ชลธิชา จิตจำนงค์โรงเรียนสายมิตรศึกษาปราจีนบุรี[CONFIRMED]
411น.ส. ชัญญา ศรีเพ็งโรงเรียนสารคามพิทยาคมมหาสารคาม[CONFIRMED]
412น.ส. ภัทรานุช บุตรแตงเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี[CONFIRMED]
413นาย เมธาวี จริงจิตร ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่[CONFIRMED]
414น.ส. ภัณฑิรา พงษ์สุพรรณหอวังกาฬสินธุ์[CONFIRMED]
415น.ส. กุลนิษฐ์ สุวรรณพันธ์พนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
416น.ส. ชลลดา เสมสมบูรณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรชลบุรี[CONFIRMED]
417นาย ถิรายุ สุวรรณตระการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน[CONFIRMED]
418นาย วิศรุต โสภางามเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
419นาย ศัตราวุธ นวลศรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
420น.ส. วิภารัตน์ คงวงค์เบจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี[CONFIRMED]
421นาย ณัฐชนน ภทรเศรษฐไชยสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
422น.ส. พลอยไพลิน ฉวีนิรมลปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี[CONFIRMED]
423น.ส. สุนทรี แซ่ตั้งพระกุมรเย๙ุกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
424น.ส. ณิชาพัชร์ ผิวเหลืองสวัสดิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
425นาย ณภัทรพงศ์ แก่นเผือกจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีชลบุรี[CONFIRMED]
426น.ส. นัทธมน โอบทรัพย์กุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีกาญจนบุรี[CONFIRMED]
427นาย อรณัญช์ จงแจ่มใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล[CONFIRMED]
428น.ส. ณัฏฐ์วรัชญ์ ไม้กร่างสารวิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
429น.ส. ธิญดา รัตนดิลกธรรมมารีวิทยากบินทร์บุรีปราจีนบุรี[CONFIRMED]
430น.ส. พลอยสวย จิตต์ภักดีธิดานุเคราะห์สงขลา[CONFIRMED]
431นาย ภควัต ทองประเทืองมหาลัยหอการค้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
432นาย นพวิทย์ เจนอำนวยพรเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
433นาย ธิติวัฒน์ ตั้งพิพัฒนตระกูลอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
434นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอกโรงเรียนลาซาลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
435น.ส. สุดารัตน์ วงศ์หยกสุริยาเทศบาล 6 นครเชียงรายเชียงราย[CONFIRMED]
436น.ส. สุดารัตน์ นาบำรุง โรงเรียนสารคามพิทยาคมมหาสารคาม[CONFIRMED]
437นาย ณัฏฐ์กิตต์ ก้อนจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
438นาย เอกดนัย นามวิชาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
439นาย สุกฤษฎิ์ สีกุหลาบเสาไห้วิมลวิทยานุกูลกระบี่[CONFIRMED]
440น.ส. ขวัญพร รุ่งรักษาโยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
441น.ส. นิธินาถ ขันต๊ะสิงห์บุรีสิงห์บุรี[CONFIRMED]
442น.ส. ภัชชญา รัตนดิลกธรรมมารีวิทยากบินทร์บุรีปราจีนบุรี[CONFIRMED]
443นาย ภูริฑัต ขอนทองหัวหินวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์[CONFIRMED]
444นาย กฤตพัฒน์ ภิงคารวัฒน์วชิราววิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
445นาย ธนะธัช กาจันทร์โรงเรียนลาซาลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
446น.ส. สุดหทัย ทองปรอนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
447น.ส. ษิตา นาคนาวาอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
448นาย อัฒรินทร์ ชาตรูปะมัยสารวิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
449น.ส. ธิภาวรรณ สาสกุลพิบูลวิทยาลัยลพบุรี[CONFIRMED]
450น.ส. ชาลิสา อินเกตเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก[CONFIRMED]
451นาย รชฏ เสตถาภิรมย์รร.เตรียมวิศวะ มจพ.กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
452น.ส. ณปภัช ไอสุวรรณ์ธิดานุเคราะห์สงขลา[CONFIRMED]
453นาย วิวิศน์ เพชรนุ้ยณพงษ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน[CONFIRMED]
454น.ส. ชนัญดี ชินบุตรศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
455นาย ไกรพิชญ์ ปริยพงศ์ไชยนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
456น.ส. ศกุณี แดงประดับอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
457นาย ภาคภูมิ เหล่าศิริรัตน์โยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
458น.ส. จิรภิญญา กมลรัตน์สายมิตรศึกษาปราจีนบุรี[CONFIRMED]
459นาย เดชาธร ดู่อินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน[CONFIRMED]
460นาย กรินทร์ เสตถาภิรมย์ร.ร. เตรียมวิศวะ มจพ.กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
461นาย ธีร์วรุตม์ ประมงทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
462น.ส. อรวี เหรียญวิทยากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
463น.ส. ญารินดา สาลีโรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
464น.ส. กันต์กนิษฐ์ ฉิมจโรจน์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
465นาย กีรติ มณีวงษ์โรงเรียนบางบัวทองนนทบุรี[CONFIRMED]
466นาย วิชญ์พลโรงเรียนแสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
467นาย วงศธร อึ้งธีรกุลโรงเรียนวัชรวิทยากำแพงเพชร[CONFIRMED]
468น.ส. อาทิตยา สารวัตร์เซนต์โยเซฟ บางนาสมุทรปราการ[CONFIRMED]
469นาย ธนากร แก้วนันชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง[CONFIRMED]
470น.ส. ณัฐณิชา เล็กแสดง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ชลบุรี[CONFIRMED]
471น.ส. นันท์พนิตา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ชลบุรี[CONFIRMED]
472น.ส. ภัทราภรณ์ สุขสำราญ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ชลบุรี[CONFIRMED]
473นาย สิรภพ อรรคทิมากูลโรงเรียนศรัทธาสมุทรสมุทรสงคราม[CONFIRMED]
474นาย ธิติวุฒิ นวคุณไพโรจน์ กรรณสูตศึกษาลัยสุพรรณบุรี[CONFIRMED]
475น.ส. ฐิติกานต์ ปานบ้านเกร็ดโรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐม[CONFIRMED]
476น.ส. ปิรชา เกินสันเทียะวัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
477น.ส. สงวนศรี สังวาลย์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณสมุทรสาคร[CONFIRMED]
478น.ส. พิมพ์มาดา ธนเอกวัฒน์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
479น.ส. กนกอร ช่างเจริญโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
480นาย ณัฐวัฒน์ ประพันธ์พัฒสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยุธยา[CONFIRMED]
481นาย กฤติน โกมลวาทินสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยุธยา[CONFIRMED]
482น.ส. ภัณฑิรา ทรงเลิศสกุล วิทลัยเทคนิคสุรนารีนครราชสีมา[CONFIRMED]
483นาย ศุภวัฒน์ พานทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีชลบุรี[CONFIRMED]
1248นาย aaaagggggกรุงเทพมหานครChecking Payment
แสดง 401-483 จาก 483 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
400นาย พลวัฒน์ ลิ้มธนะกุลสวีวิทยาชุมพร[CONFIRMED]
401น.ส. กัลยรัตน์ จิระรัตนเมธากรอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
402นาย ธนารัตน์ ทองอินทรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นครปฐม[CONFIRMED]
403น.ส. กัญญาวีร์ เวชพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนครปฐม[CONFIRMED]
404น.ส. ณัฏฐณิชา แจ่มน้อยรัตนาธิเบศร์นนทบุรี[CONFIRMED]
405นาย วิชยุตม์ ผิวละอออัสสัมชัญนครราชสีมานครราชสีมา[CONFIRMED]
406นาย ณัฐพงศ์ ศรีวงษ์รัตน์บดินทรเดชา2กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
407น.ส. ปรายฟ้า วันคำอมาตยกุลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
408น.ส. สุทธิดา สิงห์อุไรสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
409น.ส. ดวงกมล นะคะจัดฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
410นาย ศุภวิชญ์ แจ้งคำขำฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
411น.ส. ณัฐมน มาอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
412นาย ปกรณ์ฆนัตว์ สิมสวัสดิ์บุญวัฒนานครราชสีมา[CONFIRMED]
413น.ส. ชื่นกมล บุญปริอาทรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนครปฐม[CONFIRMED]
414น.ส. พิมพ์รดา เทพพรหมฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
415นาย ชัยธวัช เครือพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
416น.ส. อักษิพร คล้ายสมบัติโรงเรียนโยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
417นาย วีระพล ตางจงราชอุดรพิทยานุกูลอุดรธานี[CONFIRMED]
418น.ส. ประกายดาว พูนเทกองอุดรพิทยานุกูลอุดรธานี[CONFIRMED]
419น.ส. กนกวรรณ หมั่นจำรูญธัญรัตน์ปทุมธานี[CONFIRMED]
420นาย ราฟีด แวเด็งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล[CONFIRMED]
421น.ส. อรรถยา สวัสดีธัญรัตน์ปทุมธานี[CONFIRMED]
422น.ส. ธัญสิริ สิงคะปะสตรีวิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
423น.ส. หทัยภัทร นามโบราณเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
424นาย ปฏิภาณ บุญสิมมาธัญรัตน์ปทุมธานี[CONFIRMED]
425น.ส. ณัฐสุดา ไชยกิจวโรดมสารสาสน์วิเทศสายไหมกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
426น.ส. สุนิสา สนเส็มโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์สตูล[CONFIRMED]
427นาย ธนบูรณ์ ฉือโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
428น.ส. ปฏิมาภรณ์ ใจละม่อมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์[CONFIRMED]
429น.ส. ศนานันท์ พระอบจันทร์สารสาสน์ วิเทศ สายไหมกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
430น.ส. ภานุมาศ มณีนิลธัญรัตน์ปทุมธานี[CONFIRMED]
431น.ส. เมธาวี เสาวกุลพนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
432นาย นูธร์ สุนทรจินดาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
433นาย พิชเญศ จันโทศิริพิบูลวิทยาลัยลพบุรี[CONFIRMED]
434น.ส. เก็จแก้ว พูลประสารกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์[CONFIRMED]
435น.ส. พิกุลแก้ว สีนานวนกาญจนาภิเษกสิทยาลัย กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์[CONFIRMED]
436น.ส. รุ่งนภา ได้การพนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
437น.ส. นรมน ศรีกนกเบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี[CONFIRMED]
438น.ส. อินทิรา จันทร์เลิศโรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
439นาย นภัทร วิเศษทุมปทุมคงคากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
440น.ส. ประริณดา กาซิบิลอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
441น.ส. สวิตตา ชูเมืองอัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
442น.ส. ศิรินันท์ พานทองพนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
443น.ส. พรวิภา สรงพรมทิพย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยานครปฐม[CONFIRMED]
444นาย วรผล โกศลรุ่งเรืองกิจโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
445น.ส. ชนิกานต์ จันทร์นพรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี[CONFIRMED]
446นาย นัฐวุฒิ ลายครามโรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
447น.ส. ชนัญญา พึ่งจีนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
448น.ส. กรรณิการ์ ปานยินดรบอสโกพิทักษ์นครปฐม[CONFIRMED]
449น.ส. ชนินาถ กิตติชูสกุลพนัสพิทยาคารชลบุรี[CONFIRMED]
450นาย ธนวัฒน์วัดป่าประดู่ระยอง[CONFIRMED]
451น.ส. ณัฐนิชา ปราณีประชาชนโรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
452น.ส. นฤชล พันธุ์ธนชัยเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
453นาย ตฤณ ศรีทองเซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
454น.ส. อารียา โพธิ์ศรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
455น.ส. ฐิติพรรณ นาคภิบาลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอยุธยา[CONFIRMED]
456นาย ธัญพิสิษฐ์ ยรรยงธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
457นาย วีรวิชญ์ เก้าเอี้ยนโรงเรียนมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒองครักษร์นครนายก[CONFIRMED]
458น.ส. ศรสวรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาเซนต์โยเซฟทิพวัลสมุทรปราการ[CONFIRMED]
459น.ส. ณัฐณิชา บำรุงวุฒิบดินทร2กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
460น.ส. สรัญญา อินทรวงษ์ศรีนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
461น.ส. ประภาสิริ สุกสาอัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
462น.ส. นวพรรษ ทองพิทักษ์อัมพรไพศาลนนทบุรี[CONFIRMED]
463น.ส. สิริกันญา ธนไพศาลโสภณเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
แสดง 401-464 จาก 464 คน